740 416 Style battles with Taekwondo athlete McPherson|true||true||true|

Style Profiles: Taekwondo athlete Paige McPherson.

Style Battles.

When two are fighting, the third takes the prize.

Weird and fun.